Seniorenvereniging Haren

Doelstelling

a. Het bevorderen van een samenleving die zorgzaamheid betracht jegens ouderen zodat zij naar vermogen in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
b. De belangen van ouderen behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

 

Statuten en Huishoudelijk Regelement

Onze vereniging is op 11 november 2015 opgericht. De oprichtingsstatuten kunt u hier inzien.

In de ledenvergadering van 8 januari 2016 is het Huishoudelijk Regelement (HR) goedgekeurd.
In de ledenvergadering van 26 oktober 2017 is het HR aangepast. Het nieuwe HR kunt u het hier inzien.

KvK en RSIN

We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64532682.
Ons RSIN nummer (fiscaal nummer) is 8557.07.094.

 

Beloningsbeleid

De SVHaren kent geen betaalde bestuurders. Er wordt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers gewerkt.

 

Privacy

De SVHaren legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de uitoefening van het lidmaatschap. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. U kunt wijze waarop we dat doen lezen in het  Privacy document 4.10.2018

 

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag van de secretaris over 2020 kunt u hier inzien.

Klik op FINANCIEEL OVERZICHT 2020 om het financiële verslag over 2020 in te zien. Bedragen in €.

 

BELEIDSPLAN SENIORENVERENIGING HAREN

Algemeen

Sinds de officiële start van de Seniorenvereniging Haren op 8 januari 2016 is het bestuur druk bezig geweest met de praktische dingen die er allemaal nodig waren. Daardoor zijn we niet echt toegekomen aan beleidsmatige vragen, zoals bijv. hoe we de toekomst zien van de SVH. Zijn we op de goede weg, wat willen we nog meer (of minder), wat zouden onze leden nog meer wensen, etc. We willen onze leden graag bij de discussie betrekken: immers het is de vereniging van alle leden tezamen. Daarom onderstaand puntsgewijs een schets van waar het bestuur zich op zou willen richten. Uw reacties daarop zijn van harte welkom.

Verjonging ledenbestand 
Hoe kunnen we de vereniging nog boeiender te maken voor huidige en toekomstige leden. We slagen er tot nu toe niet in jongere leden aan te trekken. Dat is ook begrijpelijk want jongeren kunnen vaak zelf nog veel ondernemen en hebben meestal geen behoefte aan een ouderenvereniging. Het blijft een permanent punt van aandacht voor het bestuur.
We doen al veel aan promotie: we staan op braderieën, op de kunstmarkt, in de Harense kranten etc. Maar de meeste nieuwe leden komen toch door mond op mond-reclame van bestaande leden. Wel een teken trouwens dat men zich goed voelt bij de vereniging!

Landelijke en lokale belangenbehartiging

De SVH is lid geworden van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv). Dit is vooral belangrijk i.v.m. te bedingen kortingen bij ziektekostenverzekeringen en voor de belastinghulp. Via de FASv zijn we ook lid van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden). De NVOG doet landelijk veel aan belangenbehartiging. Op de website van de NVOG krijgt u een goed beeld van waar men mee bezig is. In de komende Bindingen zal ook steeds aandacht worden besteed aan NVOG en FASv.

Voor de plaatselijke belangenbehartiging hebben wij regelmatig contact met beleidsmakers op gemeentelijk niveau, gemeentebestuurders en raadsleden. Ook beleidsambtenaren op WMO-gebied zijn gesprekspartners. Verder zijn er nauwe contacten met de Adviesraad Sociaal Domein, diverse instellingen voor zorg en Stichting Torion die in onze gemeente maatschappelijke zorg levert.

Wat doen we verder allemaal
Er zijn vooral sportieve activiteiten waar afgezien van de activiteit zelf ontmoeting centraal staat. Helaas loopt het aantal deelnemers terug. Dat komt vooral doordat de deelnemers door leeftijdsgebonden problemen niet meer kunnen meedoen en er weinig aanwas van jongere ouderen komt.
Uitstapjes, dag en halve-dag reizen worden een aantal malen per jaar georganiseerd. Ook hier is ontmoeting een wezenlijk onderdeel, waarbij het gezamenlijk een maaltijd, diner en/of lunch gebruiken in een behoefte voorziet.
Iedere eerste zondag van de maand organiseren wij lunches voor alleenstaanden of –gaanden. De belangstelling daarvoor is groot. In de zomermaanden, wanneer er minder activiteiten zijn, houden we ontmoetingsmiddagen in lokaliteiten in de buurt. Een succes is ook de Paasbrunch, waar op de vrijdag voor Pasen genoten kan worden van een heerlijk Paasbuffet.
Verder worden leden die een kroonjaar bereiken (vanaf 80 jaar) verrast met een bloemetje namens de vereniging. Leden die in het ziekenhuis hebben gelegen krijgen eveneens een bloemenhulde als zij weer thuis komen.

Cultuur en educatie
Op het gebied van cultuur en educatie zijn we nog aan het zoeken wat het meest geschikt is voor onze leden. Te denken valt bijvoorbeeld aan museumbezoek onder leiding van een vrijwilliger met een kunsthistorische opleiding. Een voorbeeld van een succesvolle activiteit op dit terrein is de leesclub, met een wachtlijst van nieuwe leden. Verder is er een excursie naar het Mediapark/ RTVNoord geweest en er wordt een bezoek georganiseerd aan de Groninger Archieven.
We zijn ook voornemens voorlichting te organiseren over veiligheid in de breedste zin des woords: verkeersveiligheid, brandpreventie, veiligheid in en om het huis, valpreventie e.d.

Bijdragen van leden
Het bestuur wil de leden graag meer betrekken bij het programma. Wat zijn de wensen, wat kunnen we verder doen om de vereniging aantrekkelijk te houden voor het huidige ledenbestand maar ook voor toekomstige leden. Suggesties van de leden zijn daarbij van harte welkom.
Bestuur SVHaren
19 april 2017

Bestuur

Het bestuur is in de ledenvergadering van 10 april 2018 vastgesteld en bestaat uit:
naam functie telefoon mail
Anne Boersma voorzitter 050 534 80 36 voorzitter@svharen.nl
Carla Roede secretaris 050 534 65 42 secretaris@svharen.nl
Wil de Munck penningmeester 050 230 73 06 penningmeester@svharen.nl
Ton Wester webmaster, Binding 050 534 96 21 webmaster@svharen.nl
Jans Uildriks ledenadministrateur 050 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl
Joke Poelstra lid 050 534 36 09 via info@svharen.nl
Henk Aten lid 050 280 87 11 via info@svharen.nl

Smoelenboek Seniorenvereniging Haren

Op deze pagina verzamelen we portretten van actieve vrijwilligers van SV Haren. Sta je er (onterecht) niet bij? Stuur je foto naar info@svharen.nl.

Henk Aten
Anne Boersma
Joke Poelstra
Carla Roede
Jans Uildriks
Wil de Munck
Ton Wester
Heleen van Weperen
Derk Jan du Corbier

ZITTINGSROOSTER BESTUURSLEDEN SVHAREN

 

Naam 1e termijn 2e termijn
Henk Aten 2016-2020 2020-2024
Anne Boersma 2016-2018 2018-2022
Wil de Munck 2018-2022
Joke Poelstra 2016-2020 2020-2024
Carla Roede 2016-2020 2020-2024
Jans Uildriks 2016-2020 2020-2024
Ton Wester 2016-2018 2018-2022